REGULAMIN

z dnia 26 października 2019 roku

1. Definicje

1.1 Cennik Dostaw – zestawienie cen dostaw Rzeczy znajdujące się w Serwisie pod adresem https://sklep.platforma.wioskaonline.pl

1.2 Dane kontaktowe – „Do Pary Sylwia Włodarska”, ul. Modzelewskiego 58a lok. 80, 02-679 Warszawa, e-mail: hej@wioskaonline.pl

1.3 Dostawca – „Do Pary Sylwia Włodarska” z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Modzelewskiego 58a lok. 80, 02-679 Warszawa, posługującą się NIP 8652226504, REGON 015242220, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki.

1.4 Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.

1.5 Hasło – ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, wykorzystywany w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Kupującego w Sklepie Internetowym.

1.6 Karta produktu – informacje o pojedynczym Produkcie przedstawione na stronie Sklepu Internetowego, 

1.7 Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Dostawcy zakupu związanego bezpośrednio z prowadzoną przez tę osobę działalnością gospodarczą lub zawodową lub której mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną.

1.8 Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.

1.9 Konferencja – cykl utrwalonych w postaci cyfrowej rozmów wraz z treściami towarzyszącymi zorganizowanych w formie cyklicznych, tematycznych sesji, realizowanych przez Dostawcę.

1.10 Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Dostawcy zakupu niezwiązanego bezpośrednio z prowadzoną przez tę osobę działalnością gospodarczą lub zawodową lub której mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną.

1.11 Konto Kupującego – indywidualny panel uruchomiony przez Dostawcę w ramach Sklepu Internetowego na rzecz każdego Kupującego.

1.12 Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w Sklepie Internetowym Produktów na podstawie wyborów Kupującego.

1.13 Kupujący – Konsument lub Klient.

1.14 Login – indywidualne oznaczenie Kupującego, przez niego ustalone, będące właściwym adresem poczty elektronicznej Kupującego, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Kupującego w Sklepie Internetowym.

1.15 Platforma internetowa ODR – unijny serwis internetowy działający na podstawie  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE i dostępny pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr    

1.16 Płatność – metoda dokonania zapłaty za Przedmiot Umowy i Dostawę,

1.17 Podmiot uprawniony – podmiot uprawniony do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 roku z późniejszymi zmianami. 

1.18 Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

1.19 Produkt – Rzecz ruchoma lub usługa niewyłącznego, ograniczonego czasowo dostępu do Treści Cyfrowch prezentowana w Sklepie Internetowym Dostawcy, która może być przedmiotem Zamówienia, w szczególności Konferencja.  

1.20 Przedmiot umowy – Produkty i Dostawa będące przedmiotem umowy.

1.21 Rejestr UOKiK – rejestr podmiotów uprawnionych prowadzony przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 roku z późniejszymi zmianami.

1.22 Regulamin – niniejszy regulamin.

1.23 Sklep Internetowy – strony internetowe dostępne pod adresem sklep.paniswojegoszczescia.pl prowadzone przez Dostawcę, umożliwiające składanie Zamówień i zawieranie on-line umów między Dostawcą i Kupującymi

1.24 Serwis – strony internetowe zawierające przygotowane przez Dostawcę Treści Cyfrowe dostępne pod adresem paniswojegoszczescia.pl prowadzone przez Dostawcę.

1.25 System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne. 

1.26 Treści Cyfrowe – dane wytwarzane i udostępniane w postaci cyfrowej.

1.27 Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.

1.28 Wada – wada fizyczna lub wada prawna.

1.29 Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz: 

a. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,

b. nie ma właściwości, o których istnieniu Dostawca zapewnił Konsumenta,

c. nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Dostawcę przy zawarciu umowy, a Dostawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia,

d. została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym,

e. w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Dostawcę lub osobę trzecią, za którą Dostawca ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Dostawcy,

f. nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Dostawca tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu Umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem Umowy.

1.31 Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

1.32 Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem Sklepu Internetowego określające jednoznacznie:  rodzaj i liczbę Produktów, rodzaj Dostawy, sposób Płatności,  dane Kupującego, a zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy pomiędzy Kupującym i Dostawcą.

2. Warunki ogólne

2.1 Za pośrednictwem Sklepu Internetowego Kupujący mogą:

a. dokonać zakupu usługi niewyłącznego i ograniczonego w czasie dostępu do Treści Cyfrowych, przy czym Dostawca nie przenosi na Kupującego autorskich praw majątkowych, ani nie udziela licencji w odniesieniu do Treści Cyfrowych

b. dokonać zakupu Produktów,

c. korzystać z innych usług Dostawcy, znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego.

2.2 Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i Regulaminem.

2.3 Dostawca jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od Wad.

2.4 Informacje znajdujące się w witrynie Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Kupujący składając zamówienie za pomocą dostępnych mechanizmów Sklepu Internetowego, składa ofertę zawarcia umowy z Dostawcą, na warunkach określonych w Regulaminie.

2.5 Ceny podawane przez Dostawcę wyrażone są w złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT) lub są zwolnione z VAT, przy czym przy każdym Produkcie znajduje się stosowna informacja na ten temat.  Ceny Rzeczy nie zawierają kosztu Dostawy, który określony jest w Cenniku Dostaw.

2.6 Dostawca w ramach usługi dostępu do Treści Cyfrowych, zapewni dostęp do Treści Cyfrowych będących przedmiotem Zamówienia przez okres co najmniej 6 miesięcy liczony od momentu dokonania Płatności2.7 Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego,  czyli termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.

2.8 Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień Umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: zamówienia, informacji o prawie odstąpienia od umowy, linków do samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy.

2.9 Płatności są obsługiwane przez spółkę PayPro SA/DialCom24 Sp. z o. o., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań

2.10 Płatność są realizowane w systemie PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (zarejestrowana w R.C.S. Luxembourg pod numerem B 118 349), z oficjalną siedzibą w Luksemburgu, L-2449 lub poprzez PayPro SA/DialCom24 Sp. z o. o., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań. 

2.11 Dostawca nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.

2.12 Dostawca zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność działania Sklepu Internetowego w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu platforma.wioskaonline.pl/sklep, należy je wszystkie wyłączyć. 

2.13 Dostęp do Serwisu oraz Sklepu Internetowego jest możliwy w czasie i na zasadach określonych Regulaminem, przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, z wyjątkiem: 

a. okresów wynikających z ograniczeń w dostępie narzuconych przez operatorów sieci, z których korzysta Kupujący, 

b. okresów awarii, będących skutkiem działań lub zaniechań osób trzecich, za które Dostawca nie ponosi odpowiedzialności (np. awaria sieci telekomunikacyjnej lub energetycznej),

c. okresów konserwacji sprzętu i oprogramowania.

2.14 W ramach Serwisu wykorzystywane są pliki cookies, które zapisywane są w systemie Kupującego. Pliki te wykorzystywane są w celach technicznych, w tym do poprawnego złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.

2.15 Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez Sklep Internetowy w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać Login i Hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego Konta Kupującego. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w Sklepie Internetowym.

2.16 Kupujący zobowiązany jest do: 

a.niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b. korzystania ze sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, 

c. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam), 

d. korzystania ze sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Kupujących oraz dla Dostawcy, 

e. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego, w szczególności zabronione jest nagrywanie, przerabianie, powielanie, rozpowszechnianie i publiczne odtwarzanie oraz udostępnianie treści osobom trzecim,

f. zachowania Loginu i Hasła w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

g. korzystania ze sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami regulaminu, a także z ogólnymi zasadami netykiety.

3. Zawarcie umowy i realizacja 

3.1 Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego można składać 24 godziny na dobę.

3.2 W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności:

a. dodanie Produktu do Koszyka,

b. wybranie rodzaju Płatności;

c. złożenie w Sklepie Internetowym Zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam i płacę ”.

3.3 Zawarcie Umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia Zamówienia.

3.4 Realizacja Zamówienia Konsumenta płatnego za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych następuje po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Dostawcy lub przy płatnościach kartą od momentu uzyskania przez Dostawcę informacji o pozytywnej autoryzacji, co powinno nastąpić w terminie 30 dni od złożenia Zamówienia, chyba że Konsument nie był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym Dostawcę.

3.5 Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia Zamówienia przez Dostawcę, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia Zamówienia.

3.6 Realizacja Zamówienia Klienta za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych następuje po zawarciu Umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Dostawcy.

3.7 Realizacja Zamówienia Klienta może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości Zamówienia .

3.8 Udostępnienie Przedmiotu Umowy następuje w terminie określonym na Karcie Produktu, a dla Zamówień złożonych z wielu Produktów w najdłuższym terminie z określonych na Kartach Produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji Zamówienia.

3.9 Dostawca może wypowiedzieć umowę o dostęp do Treści Cyfrowych w trybie natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia przez Kupującego postanowień Regulaminu, w tym w szczególności punktu 2.17.e.  W takim przypadku Kupującemu nie przysługuje zwrot kosztów.

4. Prawo do odstąpienia od umowy 

4.1 Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego .

4.2 Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania produktu, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

4.3 Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć wysyłając email na adres hej@wioskaonline.pl

4.4 Dostawca niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na adres e-mail (podany przy zawieraniu Umowy lub inny, jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

4.5 W przypadku odstąpienia od umowy, Umowa jest uważana za niezawartą.

4.6 Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Dostawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

4.7 Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt.

4.8 Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.

4.9 Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego .

4.10 Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy, a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

4.11 Dostawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Konsumentowi Produktu, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Dostawcę, Dostawca nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.    

4.12 Dostawca dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu Płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób Płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

4.13 Dostawca może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

4.14 Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 

a. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Dostawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

b. w której przedmiotem Umowy jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c. w której przedmiotem umowy jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

d. w której przedmiotem umowy jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

e. w której przedmiotem umowy są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

f. w której przedmiotem umowy są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

g. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;

h. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

5. Reklamacje

5.1 Niniejszy punkt 5. Regulaminu określa procedurę rozpatrywania reklamacji wspólną dla wszystkich reklamacji składanych do Sprzedawcy, w szczególności reklamacji dotyczących Produktów, Umów Sprzedaży, Usług Elektronicznych oraz pozostałych reklamacji związanych z działaniem Sprzedawcy lub Sklepu Internetowego.

5.2 Podstawa i zakres odpowiedzialności są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym, Ustawie o Prawach Konsumenta oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

5.2.1 Szczegółowe postanowienia dotyczące reklamacji Produktu – rzeczy ruchomej – zakupionego przez Klienta na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą do dnia 31. grudnia 2022 r. określają przepisy Kodeksu Cywilnego w brzmieniu obowiązującym do dnia 31. grudnia 2022 r., w szczególności art. 556-576 Kodeksu Cywilnego. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt zakupiony zgodnie ze zdaniem poprzednim wobec Klienta niebędącego konsumentem zostaje wyłączona.

5.2.2 Szczegółowe postanowienia dotyczące reklamacji Produktu – rzeczy ruchomej (w tym rzeczy ruchomej z elementami cyfrowymi), z wyłączeniem jednak rzeczy ruchomej, która służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej – zakupionego przez Klienta na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą od dnia 1. stycznia 2023 r. określają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1. stycznia 2023 r., w szczególności art. 43a – 43g Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem konsumenta, w razie braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży.Szczegółowe postanowienia dotyczące reklamacji Produktu – treści lub usługi cyfrowej lub rzeczy ruchomej, która służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej – zakupionego przez Klienta na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą od dnia 1. stycznia 2023 r. lub przed tym dniem, jeżeli dostarczanie takiego Produktu miało nastąpić lub nastąpiło po tym dniu określają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1. stycznia 2023 r., w szczególności art. 43h – 43q Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem konsumenta, w razie braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży.

5.3 Reklamacja może zostać złożona na przykład:

5.3.1 pisemnie na adres: ul. Modzelewskiego 58a lok. 80, 02-679 Warszawa;

5.3.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: hej@wioskaonline.pl

5.4 Przesłanie lub zwrot Produktu w ramach reklamacji może nastąpić na adres: ul. Modzelewskiego 58a lok. 80, 02-679 Warszawa.

5.5 Zaleca się podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości lub braku zgodności z umową; (2) żądania sposobu doprowadzenia do zgodności z umową lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy lub innego roszczenia; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

5.6 W razie zmiany podanych danych kontaktowych przez składającego reklamację w trakcie rozpatrywania reklamacji zobowiązany jest on do powiadomienia o tym Sprzedawcy.

5.7 Do reklamacji mogą zostać załączone przez składającego reklamację dowody (np. zdjęcia, dokumenty lub Produkt) związane z przedmiotem reklamacji. Sprzedawca może także zwrócić się do składającego reklamację z prośbą o podanie dodatkowych informacji lub przesłanie dowodów (np. zdjęcia), jeżeli ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. 

5.8 Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.

6. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

6.1 Niniejszy punkt 6. Regulaminu oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte są skierowane i tym samym wiążą wyłącznie Klienta lub Usługobiorcę niebędącego konsumentem, a od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia niebędącego także osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

6.2 Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

6.3 Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

6.4 Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

6.5 Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Ograniczenie kwotowe, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ma zastosowanie do wszelkich roszczeń kierowanych przez Usługobiorcę/Klienta w stosunku do Usługodawcy/Sprzedawcy, w tym także w przypadku braku zawarcia Umowy Sprzedaży lub niezwiązanych z Umową Sprzedaży. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści. Sprzedawca nie ponosi także odpowiedzialności za opóźnienie w przewozie przesyłki.

6.6 Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą a Klientem/Usługobiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

6.7 Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt lub braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży zostaje wyłączona.

6.8 Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.

7. Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

7.1 Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów Sklepu Internetowego jest Dostawca. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwia zawarcie umowy. Nie jest możliwe korzystanie z usług Dostawcy anonimowo lub pod pseudonimem. 

7.2 Dostawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Dostawcy wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Dostawcę w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

7.3 Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji Zamówień przez Sklep Internetowy zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: sklep.wioskaonline.pl/politykaprywatności

8. Postanowienia końcowe

8.1 Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Dostawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

8.2 O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. 

8.3 Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin (platforma.wioskaonline.pl/regulamin). W trakcie realizacji Zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Z wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Dostawcę o wyborze aktualnego, jako obowiązującego. 

8.4 W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się̨ odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR lub dokonując wyboru dowolnego podmiotu uprawnionego spośród znajdujących się w rejestrze UOKiK. Dostawca oświadcza zamiar i wyraża zgodę na pozasądowe rozwiązanie sporu konsumenckiego. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

Copyright © 2019 Sylwia Włodarska -Pani Swojego Szczęścia | Made by Katja Terelak